Przetarg na badanie sprawozdania finansowego Spółki za okresy 01.01.2021 do 31.12.2021 i 01.01.2022 do 31.12.2022

Przetarg na badanie sprawozdania finansowego Spółki

za okresy 01.01.2021 do 31.12.2021 i 01.01.2022 do 31.12.2022

 ZARZĄD BELOIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

UL. LESZNO 12  01-192 WARSZAWA

zaprasza do składania ofert:

na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 i 2022

1.    Przedmiot zlecenia obejmuje:

- badanie sprawozdania finansowego za okresy od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r. i od 01 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 r.;

- sporządzenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta  z badania sprawozdania finansowego za 2021 i 2022 rok,

- audyt pakietu sprawozdawczego wg MSSF (IFRS) sporządzonego według wymogów Grupy dla celów konsolidacji za rok 2021 i 2022.

Audyt powinien być przeprowadzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Audytu 600 (INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 600 – SPECIAL CONSIDERATIONS—AUDITS OF GROUP FINANCIAL STATEMENTS (INCLUDING THE WORK OF COMPONENT AUDITORS)

Spółka audytorska powinna należeć do jednej z międzynarodowych sieci audytorskich, wchodzących w skład Forum Firm (FoF) (stowarzyszenie międzynarodowych sieci firm księgowych, zajmujących się audytem transnarodowym).

Spółka audytorska powinna posiadać doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych spółek z branży paliwowej.

Po wyborze audytorów przez Beloil Polska Sp. z o.o. Audytor Grupy –  przedstawi odpowiednie instrukcje dla przeprowadzenia audytu sprawozdawczości zgodnie z MSSF.

2. Oferta powinna zawierać:

1) Informację o oferencie, w tym o:

  • formie prowadzenia działalności,
  • wpisie do rejestru biegłych rewidentów,
  • wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
  • liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów ze szczególnym uwzględnieniem biegłych rewidentów zajmujących się specyfiką paliwową (import paliw),
  • doświadczeniu i posiadanych referencjach.

2) Cenę ofertową netto i brutto zawierającą wszystkie koszty za badanie sprawozdania finansowego oraz za sporządzenie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022.

3) Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.

4) Dokument potwierdzający posiadane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oferenta.

5) Wykaz podmiotów badanych w okresie ostatnich trzech lat z zaznaczeniem jednostek prowadzących taką samą lub zbliżoną działalność jak Beloil Polska Spółka z o.o.

6) Projekt Umowy.

7) Warunki płatności.

3. Zarząd Spółki dokonuje swobodnego wyboru oferty.

4. Termin przedłożenia sprawozdanoia niezależnego biegłego rewidenta z badania  sprawozdania finansowego:

do dnia 15 marca 2022 roku oraz do 15 marca 2023 roku.

5. Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert  z dopiskiem „OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BELOIL POLSKA SPÓŁKA Z O.O. za rok 2021 i 2022.”

w terminie do dnia 25 października 2021 roku pod adresem:    

BELOIL POLSKA SPÓŁKA Z O.O.

Ul. Leszno12,  01-192 WARSZAWA lub pocztą elektroniczną na adres beloil@beloil-poland.pl

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki.

 6. Zarząd Spółki Beloil Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, a także nieudzielania odpowiedzi negatywnych w formie pisemnej.

7. Dodatkowych informacji o Spółce, niezbędnych do złożenia oferty można uzyskać pod  tel. 22 622-03-64.