Competition for Account Statement Audit

Przetarg na badanie sprawozdania finansowego Spółki Beloil Polska za okres 01.01.2016 do 31.12.2016

ZARZĄD BELOIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UL. DZIELNA 58 01-029 WARSZAWA zaprasza do składania ofert: na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

1. Przedmiot zlecenia (przetarg na badanie sprawozdania finansowego) obejmuje:

- badanie sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r.; – sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z ustawą o rachunkowości; – audyt pakietu sprawozdawczego wg MSSF (IFRS) sporządzonego według wymogów Grupy dla celów konsolidacji za rok 2016 rok. Audyt powinien być przeprowadzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Audytu 600 (INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 600 – SPECIAL CONSIDERATIONS—AUDITS OF GROUP FINANCIAL STATEMENTS (INCLUDING THE WORK OF COMPONENT AUDITORS) Spółka audytorska powinna należeć do jednej z międzynarodowych sieci audytorskich, wchodzących w skład Forum Firm (FoF) (stowarzyszenie międzynarodowych sieci firm księgowych, zajmujących się audytem transnarodowym). Po wyborze audytorów przez Beloil Polska Sp. z o.o. Audytor Grupy – firma „FBK-Bel” przedstawi odpowiednie instrukcje dla przeprowadzenia audytu sprawozdawczości zgodnie z MSSF.

2. Oferta na badanie sprawozdania finansowego powinna zawierać:

1) Informację o oferencie, w tym o:

• formie prowadzenia działalności, • wpisie do rejestru biegłych rewidentów, • wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, • liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów ze szczególnym uwzględnieniem biegłych rewidentów zajmujących się specyfiką paliwową (import paliw), • doświadczeniu.

2) Cenę ofertową netto i brutto

zawierającą wszystkie koszty za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania sprawozdania.

3) Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.

4) Dokument potwierdzający posiadane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oferenta.

5) Wykaz podmiotów badanych

w okresie ostatnich trzech lat z zaznaczeniem jednostek prowadzących taką samą lub zbliżoną działalność jak Beloil Polska Spółka z o.o.

6) Projekt Umowy (na badanie sprawozdania finansowego).

7) Warunki płatności.

3. Zarząd Spółki dokonuje swobodnego wyboru oferty.

4. Termin przedłożenia opinii i raportu

z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego: do dnia 15 marca 2017 roku.

5. Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert z dopiskiem

„OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BELOIL POLSKA SPÓŁKA Z O.O. za rok 2016” w terminie do dnia 28 listopada 2016 roku pod adresem:

BELOIL POLSKA SPÓŁKA Z O.O. UL. DZIELNA 58, 01-029 WARSZAWA

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki.

6. Zarząd Spółki Beloil Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru

oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, a także nieudzielania odpowiedzi negatywnych w formie pisemnej.

7. Dodatkowych informacji o Spółce,

niezbędnych do złożenia oferty można uzyskać pod tel. 22 622-03-64.