Przetarg na sporządzenie dokumentacji cen transferowych za okres 01.01.2020-31.12.2020

Przetarg na

Sporządzenie dokumentacji podatkowej na poziomie lokalnym (local file) i dokumentacji grupowej (master file) za okres 01.01.2020-31.12.2020 zgodnie z wymogami Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

ZARZĄD BELOIL POLSKA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

UL. LESZNO 12,  01-192 WARSZAWA

 

zaprasza do składania ofert w  przetargu na

Opracowanie Dokumentacji Transakcji z Podmiotami Powiązanymi, sporządzonej zgodnie z wymogami Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 

1. Zakres usług:

1.1. Opracowanie Dokumentacji Transakcji z Podmiotami Powiązanymi za rok podatkowy 01.01.2020-31.12.2020, sporządzonej zgodnie z wymogami Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

1.2. Sporządzenie dokumentacji podatkowej na poziomie lokalnym (local file) i dokumentacji grupowej (master file) w rozumieniu Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

1.3. Sporządzanie formularzu CIT-TP za 2020 rok podatkowy zgodnie z przepisami obowiązujących w 2021 roku.

1.4. Sporządzanie formularza CBC-P (Country-By-Contry Reporting) za 2020 rok obrotowy na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy (w języku angielskim)   zgodnie z obowiązującym prawem.

 

2. W przetargu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

2.1. posiadające wieloletnie doświadczenie (nie mniej niż 5 lat) w opracowaniu dokumentacji cen transferowych dla korporacje międzynarodowych, w tym dla mających siedzibę grup kapitałowych poza UE;

2.2.dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

2.3.mające ważną polisę ubezpieczenia OC.

 

3. Oferta powinna zawierać

1) Informacje o oferencie, w tym:

  • informacja o firmie (szczególnie o doświadczeniu w ww. zakresie w branży paliwowej);
  • forma prowadzenia działalności;
  • nr wpisu do KRS/ Rejestru przedsiębiorców;
  • referencje w ww. zakresie  (mile widziane referencje od firm z branży paliwowej);

2) Cenę ofertową netto i brutto dla każdego rodzaju dokumentacji (Local File, Master File)  oraz usług, wskazanych w punktach 1.3-1.4.

3) Termin wykonania

4) Warunki płatności

5) Dokładne wskazanie zakresu usług

6) Projekt Umowy

7) Kopię polisy OC

 

4. Zarząd Beloil Polska Sp. z o.o. dokonuje swobodnego wyboru oferty.

 

5. Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert  z dopiskiem „Przetarg na opracowanie Dokumentacji Transakcji z Podmiotami Powiązanymi” w terminie do dnia

27 stycznia  2021 roku pod adresem:

 

BELOIL POLSKA SPÓŁKA Z O.O.

UL. LESZNO 12, 

01-192 WARSZAWA

lub beloil@beloil-poland.pl

 

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki.

 

6. Zarząd zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, a także nieudzielania odpowiedzi negatywnych w formie pisemnej.

 

7. Niezbędne do złożenia oferty dodatkowe informacje o Spółce można uzyskać pod tel. (22)622-03-64 lub (22)622-05-63

Załącznik 1 Do ogłoszenia do przetargu na sporządzenie dokumentacji podatkowej za 2020 rok