Przetarg na badanie sprawozdania finansowego

Przetarg na badanie sprawozdania finansowego Spółki

za okresy 01.01.2017 do 31.12.2017 i 01.01.2018 do 31.12.2018

 

ZARZĄD BELOIL POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

UL. LESZNO 12  01-192 WARSZAWA

zaprasza do składania ofert:

na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 i 2018

1.    Przedmiot zlecenia obejmuje:

- badanie sprawozdania finansowego za okresy od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r. i od 01 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 r.;

- sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem zgodnie z ustawą o rachunkowości;

- audyt pakietu sprawozdawczego wg MSSF (IFRS) sporządzonego według wymogów Grupy dla celów konsolidacji za rok 2017 i 2018.

Audyt powinien być przeprowadzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Audytu 600 (INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING 600 – SPECIAL CONSIDERATIONS—AUDITS OF GROUP FINANCIAL STATEMENTS (INCLUDING THE WORK OF COMPONENT AUDITORS)

Spółka audytorska powinna należeć do jednej z międzynarodowych sieci audytorskich, wchodzących w skład Forum Firm (FoF) (stowarzyszenie międzynarodowych sieci firm księgowych, zajmujących się audytem transnarodowym).

Po wyborze audytorów przez Beloil Polska Sp. z o.o. Audytor Grupy – firma „FBK-Bel” przedstawi odpowiednie instrukcje dla przeprowadzenia audytu sprawozdawczości zgodnie z MSSF.

2. Oferta powinna zawierać:

1) Informację o oferencie, w tym o:

  • formie prowadzenia działalności,
  • wpisie do rejestru biegłych rewidentów,
  • wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych,
  • liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów ze szczególnym uwzględnieniem biegłych rewidentów zajmujących się specyfiką paliwową (import paliw),
  • doświadczeniu.

2) Cenę ofertową netto i brutto zawierającą wszystkie koszty za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania sprawozdania.

3) Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.

4) Dokument potwierdzający posiadane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oferenta.

5) Wykaz podmiotów badanych w okresie ostatnich trzech lat z zaznaczeniem jednostek prowadzących taką samą lub zbliżoną działalność jak Beloil Polska Spółka z o.o.

6) Projekt Umowy.

7) Warunki płatności.

 

3. Zarząd Spółki dokonuje swobodnego wyboru oferty.

4. Termin przedłożenia opinii i raportu z przeprowadzonego badania sprawozdania finansowego:

do dnia 15 marca 2018 roku oraz do 15 marca 2019 roku.

5. Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert  z dopiskiem „OFERTA NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO BELOIL POLSKA SPÓŁKA Z O.O. za rok 2017”

w terminie do dnia 29 listopada  2017 roku pod adresem:    

BELOIL POLSKA SPÓŁKA Z O.O.

UL. Leszno12,  01-192 WARSZAWA lub pocztą elektroniczną na adres beloil@beloil-poland.pl

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Spółki.

 

6. Zarząd Spółki Beloil Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo odstąpienia od wyboru oferty bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych, a także nieudzielania odpowiedzi negatywnych w formie pisemnej.

7. Dodatkowych informacji o Spółce, niezbędnych do złożenia oferty można uzyskać pod  tel. 22 622-03-64.